روز جهانی زن در ایران. لیلا محمدی (افسر )

AddThis Social Bookmark Button

روز جهانی زن در ایران. لیلا محمدی (افسر ) هر سال، زنان در سراسر دنيا به پيشواز روز هشتم مارس می روند. همه آماده می شوند تا کوبنده تر از پيش ، خواست رهايی را فرياد زنند ، با شور و شوق به ميدان می آيند تا تجارب جديد، دستآوردهای نوين مبارزاتي، رشته های پيوند و اتحاد محکمتر خويش را نشان دهند هر سال در اين روزها، آمال و اهداف مبارزه با صدای بلند اعلام ميشود. هر سال، به دنيا گوشزد ميشود، که اين اهداف زنده اند و تضادهايی که به اين مبارزه پا داده کماکان حل نشده اند. هشتم مارس، يکی از اين روزها است

ریشه ی نام گذاری این روز به عنوان روز جهانی زن، باز می گردد به حادثه ی هشتم مارس ۱۸۵۷ که در آن، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس‌دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار شدند. پس از گذشت قریب به ۵۰ سال، خواسته ها به سطح حقوق سیاسی-اجتماعی هم چون حق رأی افزایش یافت. پس از تلاش های زتکین و لوکزامبورگ که مبارز حقوق زنان بودند، به هدفشان دست یافتند و روزی را با عنوان روز جهانی زن نام گذاردند. هرچند که ابتدا این روز ۱۹ مارچ بود ولی پس از ۱۰ سال و در سال ۱۹۲۱ این روز با این نام رسمیت یافت و علنی شد.

از همان روزی کە هشتم مارس بە عنوان روز زن در جهان شناختە شددر بیشتر کشورهای جهان زنان حق دارند کە بدونە در نظر گرفتن سیستم سیاسی و عقاید مذهبی بدونە هیچ ترس و واهمە ای خواستار حقوق بر حق خود باشند 

ارزش واقعی این روز در این است کە در همە جوامع بشری با هر نوع تفکر و اندیشە ی سیاسی کە زیر بنای نظام سیاسی آن کشور است مسائل ومشکلات زنان بر جستە تر می شود .

اگر منظور از روز زن آن است کە توجە همگان را بە این موضوع جلب کنیم کە زن هم موجودی ست همسان و همسنگ و برابر با مرد با همان حقوق ،بسیار خوب است  اما اگر قرار باشد بە دید تشریفاتی بەموضوع روز زن نگاه کنیم کە یک روز روز زن باشد و یک روز روز مادر و بعد فراموش شود نقش زنان در جامعە و در خانە ،آنوقت این روز ارزش و معنای واقعی خود را از دست می دهد . روز هشت مارس  درست است کەیکی از انگیزە های آن بر پایی مسائل و مشکلات زنان کارگراست  و محل دقیق آن در دل یک جریان سرمایە داری است اما اگر امروز زنان در همە جای جهان این روز را جشن می گیرند برای اینکە دستاورد این روز تنها بە زنان کارگر متوقف نماند و تمام جنبە های زندگی زنان را در بر گرفت ، تنها یک موضوع را نباید فراموش کرد و آن اسالت این  جریان است کە در روز هشت مارس بە وقوع پیوست.

 اما اگر در ایران بخواهیم تنها مسئلە زنان کارگر را مطرح کنیم با توجە بە مقدار اندک زنان کارگر دچار مشکل می شویم ، بە نظر من روز هشت مارس روزی است کە همە قشرهای جامعە زنان می توانند خود را در آن ببینند و این مسئلە فراتر از آن است کە بە عنوان یک روز از آن یاد کنیم ومیزان اسالت این روز ،  فراگیری آن و توجە آن از سوی همە اقشار چە اندازە می تواند باشد بە نظر من در ایران خیلی نو پاست . در ایران دست اند کاران نظام جمهوری اسلامی روز هشتم مارس را بە عنوان روز زن قبول ندارند بلکە روز بیست جمادی الثانی را کە روز تولد فاطمە یکی از دختران پیامبر مسلمین جهان و همسر امام علی اولین امام شیعیان است را روز زن قرار داده اند ،  نامگذاری این روز بە عنوان روز زن در ایران بیشترنشانە سرکوب و خشونت است بر علیە زنان  نە ارزش و احترام و توجە بە حقوق زن ، حال اگر این موضوع را هم کنار بگذاریم کە تا چە حدآئین  و قوانین اسلامی و شرعی در خشونت علیە زنان تاثیر دارند آیا روز تولد فردی از یک آئین و مذهب خاص (آنهم شیعه ) می تواند مورد قبول افراد دیگر جامعه باشد که این مذهب  را قبول ندارند  ، همانطور کە همە ما می دانیم ایران کشوری است کە از لحاظ آئین و مذهب متنوع است و تعین کردن چنین  روزی بە عنوان روز زن در ایران تنها دلیل بر سرکوب و نوعی دیگر از خشونت بر علیە زنانی است کە وابستە بە هیچ آئین و مذهبی نیستند چە برسد بە افرادی کە اصلا مذهبی نیستند . و اما در این روزهایی کە بە عنوان روز زن در ایران سناختە شدە است نە تنها هیچ حرفی در مورد حقوق زنان و مسائل و مشکلات آنان بە میان نمی آید تنها  برای شعار دادن و تجلیل اززنانی کە وابستە بە حکومت وشیفتە قدرت اسلام سیاسی از نوع شیعە و بسیجیان فعال (خواهران بسیجی )است . نامگذاری این روز بە عنوان روز زن در نظام اسلام سیاسی تنها کپی برداری غلطی است از روزجهانی  زن  و این موضوع نشان می دهد کە دست اندر کاران نظام بەخوبی واقف بر مشکلات زنان خشونت علیە آنان  هستند و تعین کردن روزی بە عنوان روز زن حتی اگر ٨ مارس هم باشد مشکلی را حل نخواهد کرد  ،زیرامسائل و  مشکلات زنان در ایران مشکلاتی اساسی هستند کە نیاز بە تلاشی مستمر  هم در جامعە و هم پرورش شخصیتی  تک تک افراد جامعه و بسیاری مسائل دیگر را در بر می گیرد که نمی توان در این مقوله از آن بعث به میان آورد . 

پس در نهایت روز زن چە در ایران و چە در هر جامعە ی دیگری باید روزی باشد کە در آن مسائل و مشکلات زنان در آن مطرح شود و راهکارهای حل این مشکلات ارائە شود  و بە گوش مخاطبان برسد کە بخشی از این مخاطبان حاکمان جامعە و بخش دیگر خود زنان و مردان جامعە هستند و این فرصت باید ایجاد شود که زنان و افراد جامعه به حق و حقوق زنان آشنا شوند  تا رسیدن به جامعه ای آزاد و دموکراسی که در آن زن و مرد از حقوق یکسان و برابر برخوردارند  .  

لیلا محمدی (افسر)

Jnan le youtube f